Golfclub Schloss Haag e.V. Logo Schloss Haag e.V.           G o l f e r p a r a d i e s
                                   am  Niederrhein
M A T C H P L A Y
K a l e n d e r  /  T u r n i e r e  /  V e r a n s t a l t u n g e n Ausschreibung T a b l e a u
Matchplay Ia  - For Everyone HCP 0 - 36,0 A


Hinweise Lochspiel
T
Matchplay Ib - Ladies Only T
Matchplay Ic - Best Age T
Matchplay Ie - Senior 9 Loch T
Matchplay II - Vierer T
Matchplay III - Brutto T